Teknolojik, ekonomik, siyasi, toplumsal ve kültürel alanlarda yaşanan hızlı değişim ve dönüşümlerle ifade edilen küreselleşme süreci; bireyleri, kurumları, ülkeleri derinden etkilemeye devam etmektedir. Yaşama, öğrenme ve çalışma biçimlerini hızla değiştiren bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ise sürekli olarak yeni bilgi ve becerilerin edinilmesini gerekli kılmakta, bu da yaşam boyu sürecek bir eğitime gereksinimi öne çıkarmaktadır. Bir başka ifadeyle bilişim çağının kendine özgü koşulları, kritik düşünebilen sorun çözmede farklı yaklaşımlar geliştirebilme becerisi kazanmış bireylerin yetiştirilmesini gerekli kılmaktadır.

Günümüzde okuma, yazma bilen, aritmetik bilgileri olan kişileri tanımlamakta kullanılan eğitimli insan tanımı da değişmiştir. Bugün bilgi toplumunda eğitimli insan, kendisi ile ilgili gelişmeleri ve değişimleri takip edebilen, hayata uygulayan, sorgulayan, gelişime açık, bilgi ve iletişim teknolojilerini aktif olarak kullanabilen bir kişi anlamına gelmektedir. Kuşkusuz büyük değişimlerin yaşandığı dünyada, kişileri hayata hazırlama görevini yüklenen eğitim sistemlerinin değişmeden olduğu gibi kalmaları ve bu şekilde yüklenmiş oldukları görevleri yerine getirebilmeleri mümkün değildir. Bireylerin, dinamik ve değişken bir işgücü piyasasında rekabet edebilmeleri ve ekonomik seviyelerini koruyabilmeleri için “istihdam edilebilme” niteliklerini kazanmaya ve bu nitelikleri sürekli olarak geliştirmeye ve yenilemeye ihtiyaçları vardır. Bireylerin yaşamları boyunca devam eden değişkenlik, gelişim ve her geçen gün daha da önem kazanan bu ihtiyaçlar “hayat boyu öğrenme” yaklaşımının doğmasına ve yaygınlaşmasına sebep olmuştur.

Hayat boyu öğrenme Türkiye için bugünün konusu değil uzun bir tecrübenin ürünüdür. Bu husus dilimizde “beşikten mezara kadar eğitim” özdeyişinde ifadesini bulmakta ve okuma, öğrenme kültürümüzün önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Becerili, bilgili ve yeni koşullara uyum sağlayabilen işgücü olmadan çalışmaları etkili ve verimli yapabilmek mümkün değildir. Çünkü bilişim çağı hizmet ve mal üreten işgücünde aranan niteliklerin düzeyinde de değişiklikleri zorunlu kılmaktadır. Bakanlar Kurulunca 60. Hükümet Programında yer alan politika ve öncelikler ile Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Programında yer alan düzenlemelerin bir eylem planına dönüştürülmesinde, 2007 yılı içinde tamamlanabilecek nitelikteki eylemlerin kısa dönem eylem planı haline getirilerek uygulanmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Bakanlığımızca Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesinin hazırlanması öngörülmüştür. Bu çalışma; Bakanlığımız Strateji Geliştirme Başkanlığınca koordine edilerek hazırlanan Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı ile uyumlu olup, çalışmalar Projeler Koordinasyon Merkezi tarafından yürütülmüş ve özellikle Türk Mesleki Eğitim Sistemine yeni açılımlar getiren, Türkiye’de Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP) kapsamında sosyal ortaklarla birlikte gerçekleştirilmiştir.

Federasyon üyelerimizle franchise ile ilgili toplandık. Hayatboyu Anaokulu, Hayatboyu İlkokulu, Hayatboyu Ortaokulu ve Hayatboyu Kolejleri olarak konsept planı çıkardık. Buna göre okullarımız hem milli hem de milletlerarası (Müfredat Uygulamalı Bilimler Marka Okullar-MUBİMAOK) okulları olacak üç dilde eğitim ( Türkçe, İngilizce ve Arapça) yapılacaktır. Aynı anda sınıfa en az 2 öğretmen girecektir. Önceleri Türkçe öğretmenin etrafında dolaşırken ikinci dönem ingilizce öğretmeni ekseninde olacaktır. Bizden ayrılan ara sınıflardan tasdiknameyle ya da nakil ya da mezun olan öğrenci Europen Credit System’e tabi olup dilediği Avrupa ülkesine gidip sınavsız kayıt yaptırabileceklerdir. Ayrıca bu okulların AB PBIBE Projelerini uluslararası okul kardeşliği projelerini, staj programlarını ayrıca E-twinikler, Turcev, Erasmus v.b. programlarını ekip arkadaşlarımız sembolik bir ücretle yazacaklardır. Ayrıca okullarımızda işlevsel temelli üretime yönelik tematik sanat tasarım, cam üfleme sanatı, ebruli gibi geleneksel el sanatları eğitimleri düzenleyerek inovatik mesleklerle ilgili Ar-geler yapılacaktır. Bundan sonrasında alanına hakim olan arkadaşların katkıda bulunabilecektir. Kısa süre sonrasında 68 sayfalık Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Planını, Bilgi Tabanlı Toplum ve Kilit Yetkinlikleri Sizlere Sunacağım…

Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesini hazırlayan Bakanlığımız birimlerinde görev yapan değerli bürokrat ve uzmanlara teşekkür eder, Türkiye Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesinin ülkemize hayırlı olmasını dilerim.

Genel Başkan
ERCAN ARTAN