MEB HAYATBOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE HAYATBOYU ÖĞRENME FEDERASYONU(LIFELONG LEARNİNG,FEDERATİON,AVRASYA EĞİTİM BİLİM ARAŞTIRMALARI VAKFI K.A.)İŞBİRLIĞINDE YAPILACAK OLAN TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE VE MEB FOET KODLARINDA BULUNAN TÜM MESLEKİ VE SOSYAL KÜLTÜREL UZAKTAN EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI,KAMU YARARLI EMSAL VE DESTEK PROTOKOLÜDÜR…

AMAÇ:

Madde-1)Bu protokolle MEB HAYATBOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE HAYATBOYU ÖĞRENME FEDERASYONU(LIFELONG LEARNİNG,FEDERATİON,AVRASYA EĞİTİM BİLİM ARAŞTIRMALARI VAKFI K.A.)İŞBİRLIĞINDE YAPILACAK OLAN TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE VE MEB FOET KODLARINDA BULUNAN TÜM MESLEKİ VE SOSYAL KÜLTÜREL UZAKTAN EĞİTİM VE SERTİFİKA PROĞRAMLARI,KAMU YARARLI EMSALLE, DESTEK AMAÇLANMAKTADIR….

PROJENİN DETAYI: (TEKNİKERE MÜHENDİSLİK YOLU)
YÖK tarafından hazırlanan projeye göre 2 yıllık yüksekokul mezunu teknikerler eğitim programından geçirilerek 4 yıllık diploma alacak
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2 yıllık meslek yüksekokulu mezunu teknikerlere mühendislik yolu açacak bir proje başlattı. Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında 2 yıllık yüksekokulundan mezun olan 650 bin kişi, işlerinin başında hazırlayacakları projelerle lisans diploması alabilecek projeden, özellikle meslek teknik yüksekokulu mezunları ile sağlık meslek yüksekokulu mezunları yararlanacak.

YÖK, 2 yıllık meslek yüksekokullarından mezun olan 650 bin kişinin, her hangi bir üniversiteye devam etmeden, 4 yıllık fakülte mezunu olmalarını sağlayacak.

Hayat Boyu Öğrenme Projesi adı verilen uygulama kapsamında, ön lisans diploması olan mezunlar, eğitim programından geçilerek lisans diploması elde edecek. Projeyle, kamu ve özel sektörde çalışan ön lisans mezunlarının eğitim kalitelerinin artırılması ve nitelikli iş gücünün sağlanması hedeflenecek.
Yurtdışı Eğitimİ:
YÖK, hayat boyu eğitim konusunda çalışmalarına hız verdi. Proje kapsamında 2 yıllık yüksekokul ve teknik okul mezunu olanlara yurtdışında ve yurtiçinde eğitim verilmesi öngörülüyor.

Projeye göre; bu kişilere öncelimle eğitim yoluyla okumaları gereken dersler bildirilecek ve bu derslerde belirli bir miktar kredi kazanmaları istenecek. YÖK tarafından saptanacak kredi miktarına ulaşan 2 yıllık okul mezunlarına, 4 yıllık fakülte diploması verilecek. Böylece, meslek ve teknik okul mezunlarının iş gücü nitelikleri yükseltilecek. Kendi alanlarında son teknolojik gelişmeleri, yeni bilgileri öğrenecek bu sistem, İngiltere ve ABD`de uygulanıyor. Bu eğitimlerden geçenler, 4 yıllık lisans mezunu sayılıyor.

KAPSAM:
Madde-2: Bu protokol MEB HAYATBOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE HAYATBOYUÖĞRENME FEDERASYONU(LIFELONG LEARNİNG,FEDERATİON,AVRASYA EĞİTİM BİLİM ARAŞTIRMALARI VAKFI K.A.)İŞBİRLIĞINDE YAPILACAK OLAN TEHLİKELİ VE ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE VE MEB FOET KODLARINDA BULUNAN TÜM MESLEKİ VE SOSYAL KÜLTÜREL UZAKTAN EĞİTİM VE SERTİFİKA PROĞRAMLARI,KAMU YARARLI EMSAL,VE DESTEKLERİ KAPSAMAKTADIR..

DAYANAK:Madde-3)İşbu protokol MEB HAYATBOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile Hayatboyu ögrenme Federasyonu(LifelongLearning,AvrasyaEğitim,BilimAraştirmlriVakfiK.A)  İşbirliğinde…

  • 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
  • Milli Eğitim Komisyonunun 06.05.2010 tarih ve 161 sayılı kararı
  • 12.2008 tarih ve 2008/87 sayılı Bakanlık Genelgesi
  • İstanbul Valiliğinin 05.05.2010 tarihli olurları.
  • Yükseköğretim kurumunun(YÖK) 03.09.2010 tarih ve 032284 sayılı yazıları…
  • 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunu,

Danıştay’ın 2000/44 esas ve 2000/50 no’lu kararı, Başbakanlığın 2007/17 sayılı genelgesi hükümleri, 1580 sayılı belediyeler kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu hükümleri, 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu. M.E.B Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği uygulanmasına dair Yönergeye dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR:

Madde-4: Bu protokolde geçen;

Bakanlık                                 :T.C. Milli Eğitim ve Bilim Bakanlığı
Kurum                                     : MEB HAYATBOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Şirket                                      : Özel Eğitim Şirketi,
Öğretim Görevlisi                   : Derslerde görev alan kadrolu öğretmenleri,
Okutman                                 : Derslerde görev alan okutmanları,
Eğitim                                     : Özel Eğitim Şirketi ile Kamu-sen

İşbirliğinde açılacak Lisans Tamamlama Projesi

Öğrenci                                   : Bu protokol kapsamında yapılan Lisans Tamamlama
Eğitimlerine katılan kişiyi,
Eğitim yeri                              : Eğitim faaliyetlerinin yapıldığı bina, salon vb. yerleri
Öğretim yılı                             : Ders yılının başladığı tarihten sonraki ders yılının başladığı
tarihe kadar geçen süreyi,
Diploma                                  : Sınavları başarı ile tamamlayanlara verilen belgeyi ifade      Eder.

PROTOKOLÜN TARAFLARI VE YETKİLİ BİRİMLER:

Madde-5: Protokolün yürütülmesinde yetkili taraflar Hayatboyuögrenme Federasyonu(LifelongLearning,AvrasyaEğitim,BilimAraştirmlriVakfiK.A)ile MEB HAYATBOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yükümlülükleri şunlardır:

HAYATBOYU ÖĞRENME FEDERASYONU (LIFELONG LEARNİNG,FEDERATİON,AVRASYA EĞİTİM BİLİM ARAŞTIRMALARI VAKFI K.A.)

5.1.1- İşbirliğinde yapılacak eğitim, etkinlik ve diğer eğitim faaliyetlerini  MEB HAYATBOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile planlamak ve uygulamaya koymak.

5.1.2- İşbirliğinde hazırlanacak telafi eğitimlerinin basın ve medya yoluyla duyurularını ve tanıtımlarını yapmak.

5.1.3- Katılacak aday öğrencilerin evraklarını düzenli Apostilli olarak alıp ilgili MEB HAYATBOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ yönlendirmek.

5.1.4- Kayıt kabul işlemlerinde okula ve yöneticilerine yardımcı olmak.

5.1.5- Öğrencilerin alacakları eğitim programları konusunda öğrencileri bilgilendirmek.

5.1.6- Öğrencilerin okula ulaşmaları ve barınmaları konusunda onlara yardımcı olmak.

5.1.7- T.C. Milli Eğitim Bakanlığının ve YÖK’ün uyguladığı haftalık ders programlarını öğrencilere bilgilendirme konusunda rehberlik etmek.

5.1.8- Makedonya Uluslararası Balkan Üniversitesi  işbirliği yapılarak okuyacak öğrencilerin hazırlık eğitimlerini vermek (Üniversitenin izni ve müfredatı doğrultusunda).

5.2 MEB HAYATBOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.2.1-Lisans Tamamlama programlarının hazırlanması, YÖK’ün  Hayat Boyu Öğrenme ve Teknikerlere Mühendislik yolu proje esaslarına uygun yönetmelik ve yönergeler çerçevesindeki çalışmalar yürütmek,

5.2.2-Karşılaşılan sorunları yetkili mercilere ulaştırarak çözümlenmesine yardımcı olmak.

5.2.3-Rektörlükçe gönderilecek yayın materyal vb. kaynakların ilgililere ulaştırılmasını sağlamak

5.2.4-Eğitimlerin kesin kayıt ve belge tanzim işlerinin yürütülmesi.

5.2.5-Eğitim ve etkinliklerle ilgili onayları almak ve gerekli yazışmaları yapmak.

5.2.6-Eğitimlerin periyodik olarak denetimlerini yapmak.

5.2.7-Anlaşılan Üniversiteyle birlikte eğitim uygulamaları noktasında ar-ge çalışmaları yürütmek..

5.2.8-Aynı işlemlerin lise mezunu ve üniversiteye kaydolacak öğenciler içinde detaylandırılmasını görevini yürütmek.

5.2.9-YGS LYS sınav sonuçlarının Avrupa eğitim normlarında çok fazla anlam ifade etmediğiyle öğrenci ailelerinin bilgilendirilmesi.

YÜRÜTME:

Madde- 6: Bu protokol yükümlülüklerini, MEB HAYATBOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜileHayatboyuögrenmeFederasyonu(LifelongLearning,AvrasyaEğitim,BilimAraştirmlriVakfiK.A birlikte Yürütür.

YÜRÜRLÜK:

Madde -7: Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren Yürürlüğe girer ve 10 öğretim yılı boyunca sürer.

Madde-8:  BuHayatboyuögrenmeFederasyonu(LifelongLearning,AvrasyaEğitim,BilimAraştirmlriVakfiK.A ait olup fikir ve sanat eserlerini koruma kanunu uyarınca bütün telif hakları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı KuruluşuolanHayatboyuögrenmeFederasyonu(LifelongLearning,AvrasyaEğitim,BilimAraştirmlriVakfiK.A)  ait olup başka da hiçbir kurum ve firmayla yürütülemez.

 

TEBLİGAT ADRESİ:                                                           YÖNETİM KURUL BAŞKAN

Eski osmanlıSk. Dilan Sit.No:52 Mecidiyeköy/İST.                          ERCAN ARTAN

0212 216 74 26 avrasyaeu@gmail..com

İLE HAYATBOYU ÖĞRENME FEDERASYONU(LIFELONG LEARNİNG, FEDERATİON,AVRASYA EĞİTİM BİLİM ARAŞTIRMALARI VAKFI K.A.)